เปิด 11 รายชื่อคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯชุดใหม่ มีผล 5 ก.พ.67

หลังจากที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มีมติเลือกตั้งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ราย เนื่องจากทดแทนการครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย และนายไพบูลย์ นลินทรางกูร

ดังนั้น ที่ประชุมวิสามัญสมาชิกตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 จึงได้มีมติเลือก นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และ ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด ให้เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ รายใหม่ โดยทั้ง 2 ราย จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับรายชื่อกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งหมด 11 ราย ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แก่ (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
2. นายกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
3. นายคมกฤช เกียรติดุริยกุล
4. ม.ล.ทองมกุฎ ทองใหญ่
5. นายธิติ ตันติกุลานันท์
6. นายพิชัย ชุณหวชิร
7. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย
8. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
9. นายศุภโชค ศุภบัณฑิตคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต
10. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัยคำพูดจาก เว็บสล็อตทดลองเล่น
11. นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ